Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Алексеєв Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012276
5. Міжміський код та телефон, факс 044 285-35-11 044 285-35-11
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 22.06.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012276.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 21.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 20.06.2017 1500000 01.08.2017 - 20.12.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
20.06.2017 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв.
Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про виплату дивiдендiв: 20.06.2017 р.
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: 07.07.2017 р.
Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв: 1 500 000,00 грн.
Строк виплати дивiдендiв: з 01.08.2017 р. по 20.12.2017р., але в любому випадку до повного виконання зобов’язань перед акцiонерами.
Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам.
Порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi.
Особа, що вказана нижче пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомлення, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства: Голова правлiння Алексеєв Сергiй Олександрович.