Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Алексеєв Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012276
5. Міжміський код та телефон, факс 044 285-35-11 044 285-35-11
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012276.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 27.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 27.06.2018 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1» ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1»
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
Дата державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в ЄДР: 27.06.2018 р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1».
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ №1».