Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Алексеєв Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012276
5. Міжміський код та телефон, факс 044 285-35-11 044 285-35-11
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 26.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012276.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 23.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 22.06.2018 50000 149633 33.42
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 22.06.2018.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.
Предмет правочину: отримання кредитних коштiв у АТ «ПроКредит Банк», в тому числi шляхом збiльшення вiдновлювальної кредитної лiнiї за вже укладеним договором з АТ «ПроКредит Банк».
Вартiсть правочину: 50 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 149 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 33,42%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 58 982 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 53 314 639 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 53 307 341 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 5 445 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.
2 22.06.2018 97522 149633 65.17
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 22.06.2018.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Загальнi збори акцiонерiв.
Предмет правочину: поставка залiзобетонних виробiв ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР»
Вартiсть правочину: 97 522 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 149 633 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 65,17 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 58 982 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 53 314 639 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 53 314 639 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0 шт.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.