Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Алексеєв Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.06.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01013 м. Київ вул.Будiндустрiї, 5
4. Код за ЄДРПОУ 04012276
5. Міжміський код та телефон, факс 044 285-35-11 044 285-35-11
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.06.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 26.06.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04012276.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 23.06.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.06.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Красуля Наталiя Миколаївна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ПРИПИНЕННО ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСIБ:
– член Наглядової ради Товариства Красуля Наталiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), акцiї Товариства особi не належать, перебувала на посадi 1 рiк. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має.
22.06.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Беримець Валерiй Миколайович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
1.6e-05
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ПРИПИНЕННО ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСIБ:
– член Наглядової ради Товариства Беримець Валерiй Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), який володiє 0,000016% статутного капiталу Товариства, перебував на посадi 1 рiк. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має.
22.06.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Полiщук Валерiй Володимирович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
3.3e-05
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ПРИПИНЕННО ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСIБ:
– член Наглядової ради Товариства Полiщук Валерiй Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), який володiє 0,000033% статутного капiталу Товариства, перебував на посадi 1 рiк. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має.
22.06.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Iванченко Василь Леонiдович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
24.905988
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ПРИПИНЕННО ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСIБ:
– Голова Наглядової ради Iванченко Василь Леонiдович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 24,905988% статутного капiталу Товариства, перебував на посадi 1 рiк. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має.
22.06.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Алексеєва Оксана Анатолiївна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ПРИПИНЕННО ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСIБ:
– член Наглядової ради Алексеєва Оксана Анатолiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), акцiї Товариства особi не належать, перебувала на посадi 1 рiк. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має.
22.06.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Качараба Володимир Петрович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ПРИПИНЕННО ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСIБ:
– член Наглядової ради Товариства Качараба Володимир Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), акцiї Товариства особi не належать, перебував на посадi 1 рiк. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має.
22.06.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Корiненко Тетяна Сергiївна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ПРИПИНЕННО ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСIБ:
– член Наглядової ради Товариства Корiненко Тетяна Сергiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.), акцiї Товариства особi не належать, перебувала на посадi 1 рiк. Повноваження особи припиненно в зв'язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має.
22.06.2018 обрано член Наглядової ради Iванченко Василь Леонiдович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
24.905988
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ОБРАНI ПОСАДОВI ОСОБИ:
– член Наглядової ради Iванченко Василь Леонiдович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 24,905988% статутного капiталу Товариства, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова наглядової ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради як акцiонер. На засiданнi Наглядової ради, що вiдбулось 22.06.2018 р. особу було обрано Головою Наглядової ради.
22.06.2018 обрано член Наглядової ради Алексеєва Оксана Анатолiївна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ОБРАНI ПОСАДОВI ОСОБИ:
– член Наглядової ради Алексеєва Оксана Анатолiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiї Товариства особi не належать, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера Алексеєва С.О., якому належить 8,953394 % статутного капiталу.
22.06.2018 обрано член Наглядової ради Качараба Володимир Петрович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ОБРАНI ПОСАДОВI ОСОБИ:
– член Наглядової ради Качараба Володимир Петрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiї Товариства особi не належать, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера Iванченко В.Л., якому належить 24,905988% статутного капiталу.
22.06.2018 обрано член Наглядової ради Красуля Наталiя Миколаївна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ОБРАНI ПОСАДОВI ОСОБИ:
– член Наглядової ради Красуля Наталiя Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiї Товариства особi не належать, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера Iванченко В.Л., якому належить 24,905988% статутного капiталу.
22.06.2018 обрано член Наглядової ради Беримець Валерiй Миколайович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
1.6e-05
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ОБРАНI ПОСАДОВI ОСОБИ:
– член Наглядової ради Беримець Валерiй Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 0,000016% статутного капiталу Товариства, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера ТОВ «ФК «СТОЛИЦЯ», якому належить 15,332186% статутного капiталу.
22.06.2018 обрано член Наглядової ради Полiщук Валерiй Володимирович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
3.3e-05
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ОБРАНI ПОСАДОВI ОСОБИ:
– член Наглядової ради Полiщук Валерiй Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 0,000033% статутного капiталу Товариства, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради як акцiонер.
22.06.2018 обрано член Наглядової ради Чернишева Тетяна Сергiївна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Зміст інформації:
22.06.2018 р. загальними зборами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ № 1" (надалi – Товариство) були прийнятi наступнi рiшення про змiну складу посадових осiб:
ОБРАНI ПОСАДОВI ОСОБИ:
– член Наглядової ради Чернишева Тетяна Сергiївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), акцiї Товариства особi не належать, обрано строком на три роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посадова особа емiтента судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член наглядової ради Товариства. Особа обирається до Наглядової ради як представник акцiонера Iванченко В.Л., якому належить 24,905988% статутного капiталу.