Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.03.2010
Дата публікації 26.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод залізобетонних констркуцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: 0442853511
E-mail* zzbk-1@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій № 1»
повідомляє про
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА,
які відбудуться 14 травня 2010 р. о 16:00 годині, за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії,5. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14-30 до 15-45 години в день проведення Загальних зборів в приміщенні актового залу ВАТ «Завод ЗБК № 1» за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2009 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік.
5. Зміна назви типу Товариства з відкритого на публічне.
6. Про затвердження нової редакції Статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства .
8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
9. Прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у без документарну та затвердження Рішення про дематеріалізацію акцій Товариства.
10. Про припинення дії договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів №6 від 04.06.1997 р. та визначення дати закриття реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
11. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію акцій.
12. Про обрання та затвердження Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій без документарної форми існування. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з обраним Депозитарієм.
13. Про обрання та затвердження Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з обраним Зберігачем.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: дата проведення зборів.
Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – довіреність на право представляти інтереси акціонера (акціонерів) на Загальних зборах акціонерів ВАТ «Завод ЗБК № 1», оформлену згідно з чинним законодавством України та паспорт.
З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5 до початку загальних зборів.
Довідки за телефоном: ( 044) 545-70-56.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
23.03.2010р. №52 (810) Бюлетень "Відомості ДКЦПФР"
23.03.2010р. №34 (526) Газета "Акціонер"
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2010
(дата)