Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.06.2018
Дата публікації 22.05.2018 10:56:55
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: (044) 285-35-11
E-mail* yvv@zzbk1.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1», ідентифікаційний код 04012276, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, (надалі іменується – «Товариство»), повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 червня 2018 року об 14:30 за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Будіндустрії,              буд. 5.

       Реєстрація учасників зборів з 13:20 до 14:20 в день та за місцем проведення зборів.

       Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представнику акціонера - документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 18 червня 2018 року.

 

Проект порядку денного:

 1. Про обрання членів лічильної комісії річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання, голови та секретаря річних чергових загальних зборів Товариства, та затвердження регламенту загальних зборів.
 3. Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства і визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік.
 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 7. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2017 рік.
 8. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
 9. Про зміну найменування Товариства.
 10. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання  особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.
 13. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
 14. Про обговорення питання про можливість, умови та порядок отримання Товариством кредитів у АТ «ПроКредит Банк», умови та порядок збільшення відновлювальної кредитної лінії за укладеними договорами з АТ «ПроКредит Банк».
 15. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2017 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2017 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2018 року.
 16. Про затвердження значного правочину, укладеного Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР».
 17. Про надання повноважень на підписання протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.                                                                                                                                               

 

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

 (крім питань, за якими здійснюється кумулятивне голосування):

 

З першого питання проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова лічильної комісії - Лугіна Оксана Юріївна, члени лічильної комісії - Дубина Олена Іванівна, Матюшко Оксана Миколаївна.

2. Лічильній комісії виконувати функції, передбачені чинним законодавством України.

3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 

З другого питання проекту порядку денного:

1. Обрати Головою зборів – Алексеєва Сергія Олександровича.

2. Обрати секретарем зборів – Тарнавську Тетяну Валеріївну.

3. Затвердити регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів. Голові та секретарю зборів виконувати функції, передбачені статутом Товариства та регламентом річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Всім учасникам річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства дотримуватись цього регламенту під час проведення зборів.

 

З третього питання проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

2. Визнати роботу Правління Товариства за 2017 рік «задовільною».

З четвертого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік «задовільною».


З п’ятого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік «задовільною».

3. Ревізійній комісії забезпечити контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2018 році, здійснювати передбачені законодавством та статутом перевірки діяльності Товариства.

 

З шостого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 

З сьомого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити використання чистого прибутку, одержаного Товариством за 2017 рік у сумі 29 656 тис. грн., а саме:

- частину чистого прибутку у сумі  1 800 тис. грн. направити на виплату дивідендів;

- у резервний фонд направити 12 000  тис. грн.;

- на розвиток виробництва направити 15 856 тис. грн.

2. Виплату дивідендів розпочати з 01 серпня 2018 року згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів на зазначену дату, по 15 грудня 2018 року, але в будь-якому випадку до повної виплати.

3. Правлінню Товариства забезпечити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства у встановлені Загальними зборами акціонерів термін в порядку визначеному чинним законодавством України.

 

З восьмого питання проекту порядку денного:

1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

 

З девятого питання проекту порядку денного:

1. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

повне найменування українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №1»;

повне найменування російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ №1»;

повне найменування англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «PLANT OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS №1»;

скорочене найменування українською мовою - ПрАТ «ЗАВОД ЗБК №1»;

скорочене найменування російською мовою - ЧАО «ЗАВОД ЖБК №1»;

скорочене найменування англійською мовою - PrJSC «PLANT OF RCC №1»

2. У зв’язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову правління Алексеєва Сергія Олександровича, з правом передоручення третім особам, вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити дії, пов’язані зі зміною назви Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

 

З десятого питання проекту порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства Алексеєва Сергія Олександровича підписати нову редакцію статуту Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства Алексеєва Сергія Олександровича оформити та подати необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третім особам.

 

З одинадцятого питання проекту порядку денного:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

З дванадцятого питання проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування на зборах акціонерів.

1. Обрати Наглядову раду Товариства з виконанням обов’язків на безоплатній основі строком на три роки.

 

З тринадцятого питання проекту порядку денного:

1. Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства, а саме, доповнити наступними видами діяльності: 23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей; 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей; 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів.

2. У зв’язку із внесенням змін до видів економічної діяльності Товариства, внести відповідні зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

З чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

1. Для забезпечення статутної діяльності Товариства звернутися у АТ «ПроКредит Банк» з метою отримання кредитних коштів, в тому числі шляхом збільшення відновлювальної кредитної лінії за вже укладеним договором з АТ «ПроКредит Банк», без встановлення будь-яких обмежень прав представника Товариства, який буде підписувати відповідні договори щодо визначення суми, строку та інших умов кредитування.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства Алексеєва Сергія Олександровича самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ «ПроКредит Банк» та без необхідності попереднього та/або наступного погодження із загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами Товариства:

- самостійно визначати суму, строк та інші умови кредитування, в тому числі збільшення відновлювальної кредитної лінії за вже укладеним договором з АТ «ПроКредит Банк», а також умови забезпечення повернення кредитних коштів;

- підготувати, підписати та подати у АТ «ПроКредит Банк» усі документи, необхідні для отримання кредитних коштів;

- укласти та підписати від імені Товариства будь-які додаткові угоди та інші договори чи документи, необхідні для отримання кредиту;

- самостійно визначати та погоджувати умови запропонованих АТ «ПроКредит Банк» договорів, укладення яких є необхідним для отримання кредиту.

 

З п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2017 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2017 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори поставки, підряду, оренди, застави, поруки, кредитні договори та інші договори й правочини.

2. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів поставки, підряду, оренди, поруки, кредитних договорів, інвестиційних договорів та інших договорів й правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення.

 

З шістнадцятого питання проекту порядку денного:

1. Затвердити значний правочин Товариства, а саме, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР» (ідентифікаційний код 39634258) Договір поставки № 333т/18 від 24.04.2018р., за умовами якого Товариство буде поставляти (передавати у власність) залізобетонні вироби, а ціна договору, становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

 

З сімнадцятого питання проекту порядку денного:

1. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день та за місцем проведення зборів, а також з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, кімната 205 посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Тарнавська Т.В.

Телефон для довідок (044) 286-62-76

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012276.smida.gov.ua/

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

(станом на 31.12.2017р.)

попередній

(станом на 31.12.2016р.)

Усього активів

149633

119487

Основні засоби

102723

83877

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

30551

22997

Сумарна дебіторська заборгованість

16079

10114

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

1628

Власний капітал

41450

28107

Статутний капітал

14746

14746

Нерозподілений прибуток

26704

13361

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

108183

91380

Чистий прибуток (збиток)

29656

11704

Середньорічна кількість акцій (шт.)

58982000

58982000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

451

353

 

З повагою, Наглядова рада ПАТ «Завод ЗБК № 1».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №96 від 22.05.2018 р.

 

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.05.2018
(дата)