Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.06.2017
Дата публікації 23.05.2017 16:27:54
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: (044) 285-35-11
E-mail* yvv@zzbk1.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

       ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1», ідентифікаційний код 04012276, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, (надалі іменується – «Товариство»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 червня 2017 року об 15:30 за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, приміщення клубу.

       Реєстрація учасників зборів з 13:30 до 15:15 в день та за місцем проведення зборів.

       Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 14 червня 2017 року.


 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного зборів):

  1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про обрання, голови та секретаря зборів Товариства, та затвердження регламенту зборів.
  3. Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік.
  4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
  7. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
  8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання  особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.


 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день та за місцем проведення зборів, а також з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, приміщення клубу, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Тарнавська Т.В.

Телефон для довідок (044) 286-62-76

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012276.smida.gov.ua/


 

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

(станом на 31.12.2016 р.)

попередній

(станом на 31.12.2015 р.)

Усього активів

123075

112201

Основні засоби

85800

72833

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

22350

16563

Сумарна дебіторська заборгованість

13013

21678

Грошові кошти та їх еквіваленти

1628

760

Власний капітал

31996

17510

Статутний капітал

14746

14746

Нерозподілений прибуток

17250

2764

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

91079

94691

Чистий прибуток (збиток)

15592

1136

Середньорічна кількість акцій (шт.)

58982000

58982000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

353

339


 

З повагою, Голова Правління  ПАТ «Завод ЗБК № 1»  Алексеєв С.О.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №95 від 23.05.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.05.2017
(дата)