Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 15.06.2016
Дата публікації 16.05.2016 23:24:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: (044) 285-35-11
E-mail* yvv@zzbk1.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!


 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1», ідентифікаційний код 04012276, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, (надалі іменується – «Товариство»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 червня 2016 року об 15:30 за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5. Реєстрація учасників зборів з 13:30 до 15:15 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.


 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного зборів):

 1. Про обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про обрання, голови та секретаря зборів Товариства, та затвердження регламенту зборів.
 3. Про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік.
 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Про розгляд звіту Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік
 7. Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік.
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання  особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.
 10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
 11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.                                                                             

Проекти рішень по даним питанням порядку денного (крім питань, за якими здійснюється кумулятивне голосування):

1. Обрати лічильну комісію для підрахунку осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства  в складі: Гуріненко Тетяна  Олексіївна – Голова лічильної комісії; Скрильник Інна Михайлівна –  член лічильної комісії; Ткаченко Микола Петрович – член лічильної комісії.

2. Обрати  головою Загальних зборів Товариства - Алексеєва Сергія Олександровича. Обрати  секретарем Загальних  зборів Товариства – Тарнавську Тетяну Валеріївну.

3. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік.

4. Затвердити звіт  Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

7. Чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік  спрямувати на виплату дивідендів./або Чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік  спрямувати на розвиток підприємства.

8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

10. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Тарнавська Т.В.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 09 червня 2016 року.

Телефон для довідок (044) 286-62-76

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://04012276.smida.gov.ua/

Основні показники фінансово-господарської діяльності, тис.грн.

Найменування показника

Період

звітний

(2015 рік)

попередній

(2014 рік)

Усього активів

112201

102116

Основні засоби

72833

73121

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

16563

12683

Сумарна дебіторська заборгованість

21678

15988

Грошові кошти та їх еквіваленти

760

13

Власний капітал

17510

17096

Статутний капітал

14746

14746

Нерозподілений прибуток

2764

2350

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

94691

85020

Чистий прибуток (збиток)

1136

726

Середньорічна кількість акцій (шт.)

58982000

58982000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

339

316

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №88 від 16.05.2016 р.

З повагою, Голова Правління  ПАТ «Завод ЗБК № 1»  Алексеєв С.О.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.05.2016
(дата)