Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.05.2014
Дата публікації 03.06.2014 15:52:44
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: (044) 285-35-11
E-mail* uvv@zzbk1.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1», ідентифікаційний код 04012276, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5, (надалі іменується – «Товариство»), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 червня 2014 року об 15:00 за місцезнаходженням Товариства - м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 5. Реєстрація учасників зборів з 13-00 до 14-30 в день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, голови та секретаря зборів Товариства, та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення й надання відповідних повноважень, та затвердження значних правочинів Товариства, вчинених до дати проведення Загальних зборів Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження в новій редакції.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд.5, посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Тарнавська Т.В.
Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 19 червня 2014 року.
Телефон для довідок 286-62-76
Основні показники фінансово-господарської діяльності
тис.грн.
Найменування показника Період
звітний
(2013 рік) попередній
(2012 рік)
Усього активів 105378 103958
Основні засоби 74757 75138
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 10018 11397
Сумарна дебіторська заборгованість 20332 16879
Грошові кошти та їх еквіваленти 162 26
Власний капітал 17446 17378
Статутний капітал 14746 14746
Нерозподілений прибуток 2700 2632
Довгострокові зобов'язання 0 0
Поточні зобов'язання 87932 86580
Чистий прибуток (збиток) 407 351
Середньорічна кількість акцій (шт.) 58982000 58982000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 297 310
Голова Правління ПАТ «Завод ЗБК № 1» Алексеєв С.О.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №94 від 21.05.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.06.2014
(дата)