Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 24.12.2007
Дата публікації 25.12.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод залізобетонних констркуцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: 0442853511
E-mail* zzbk1@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про розміщення облігацій ВАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» було прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства 24.12.07 року (протокол № 14 від 24.12.07).
Розміщуються іменні, відсоткові, звичайні облігацій в бездокументраній формі кількістю 30 000 (тридцять тисяч) штук. Розміщення здійснюється шляхом закритого (приватного) розміщення на суму 30 000 000 (Тридцять мільйонів) грн. Номінальна вартість однієї облігації – 1000,00 (одна тисяча) гривень
Співвідношення кількості облігацій, що розміщуються, до розміру Статутного капіталу– 203,45 %. Облігацій в обігу Товариство не має.
Власники облігацій Емітента мають право: на отримання номінальної вартості облігацій при їх погашенні; на отримання процентного доходу за облігаціями у встановлений строк; подати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх випуску; продавати облігації лише тим особам, які визначені рішенням Спостережної ради як особи, серед яких Емітент має намір розмістити облігації; купувати облігації лише у тих осіб, які визначені рішенням Спостережної ради як осіб, серед яких Емітент має намір розмістити облігації; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
Облігації Товариства підтверджують зобов’язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством.
Ціна продажу облігацій визначається на день укладання договору купівлі-продажу облігацій але не нижче номінальної вартості. Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки. Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України - гривні.
При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточний рахунок Товариства № 260013010895 в АКБ «Старокиївський банк», МФО 321477.
Облігації сплачуються інвесторами виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів купівлі-продажу, але не пізніше дати закінчення розміщення.
Облігації зараховуються на рахунок Емітента, що відкритий у депозитарії. Власники (покупці) облігацій відкривають рахунки у цінних паперах у зберігача. Після отримання повної оплати за облігації Емітент надає депозитарію розпорядження про зарахування облігацій на рахунки власників, що придбали їх у ході розміщення.
Підтвердженням права власності на облігації є виписка з рахунку у цінних паперів покупця, яку надає зберігач.
Кошти в повному обсязі – 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів грн., 00 коп.) планується спрямувати:
- на закупівлю сировини та матеріалів – 15 000 000,00 (П`ятнадцять мільйонів грн., 00 коп.) гривень.
- на закупівлю нового обладнання - 15 000 000,00 (П`ятнадцять мільйонів грн., 00 коп.) гривень.
Погашення облігацій та виплата доходу буде здійснюватись за рахунок грошових коштів від діяльності Емітента, що залишаються в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов‘язкових платежів.
Товариство зобов`язується не використовувати залучені кошти від випуску облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також для покриття його збитків від господарської діяльності.
Члени Наглядової ради Іванченко Василь Леонідович, Бєломєсяцев Андрій Борисович, Купорева Нонна Аркадіївна, які прийняли рішення про розміщення облігацій, мають намір придбати цінні папери Емітента. Кількість цінних паперів, які плануються придбати зазначеними особами невідома і буде визначена в період розміщення цінних паперів, а саме з 20.02.2008 року по 20.04.2008 року.

Конвертація облігацій не передбачається.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова правління Алексєєв С.О.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович