Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.04.2013
Дата публікації 30.04.2013 19:36:07
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: 0442853511
E-mail* zzbk-1@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1»
(Код за ЄДРПОУ 04012276, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5)
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 05 червня 2013 р. о 16:00 годині, за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5, в приміщенні їдальні ПАТ «Завод ЗБК № 1».
Реєстрація учасників для участі у чергових Загальних зборах Товариства розпочнеться 05 червня 2013 р. о 14-30 год. та закінчиться о 15-45 год. за вищевказаною адресою.
Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – довіреність на право представляти інтереси акціонера (акціонерів) на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Завод ЗБК № 1», оформлену згідно з чинним законодавством України, та паспорт.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 31.05.2013 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів Товариства, та затвердження регламенту зборів.
2. Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2012 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та затвердження значних правочинів Товариства, вчинених до дати проведення чергових Загальних зборів Товариства.
8. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт ПАТ "Завод ЗБК №1" Козачук Майя Павлівна.
Довідки за телефоном (044) 545-70-56.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій №1» ( тис. грн.)

Найменування показника період
Звітний
2012 р. Попередній
2011 р.
Усього активів 103 958,0 116 793,0
Основні засоби 75 138,0 52 206,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 10 614,0 13 145,0
Сумарна дебіторська заборгованість 16 856,0 19 989,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 26,0 12,0
Нерозподілений прибуток 2 632,0 398,0
Власний капітал 17 378,0 24 917,0
Статутний капітал 14 745,5 14 745,5
Поточні зобов`язання 85 404,0 61 876,0
Чистий прибуток ( збиток) 351,0 398,0
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 58 982 000 58 982 000
Чисельність працівників на кінець періоду 310 336
Довгострокові зобов`язання - 30 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

Голова Правління С.О. Алексеєв

Повідомлення опубліковане в газеті "Відомості НКЦПФР" від 26.04.2013 №81(1585)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.04.2013
(дата)