Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.06.2012
Дата публікації 06.06.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №1"
Юридична адреса* 01013 м. Київ, вул. Будіндустрії, 5
Керівник* Алексеєв Сергій Олександрович - Голова правління. Тел: 0442853511
E-mail* zzbk-1@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1»
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ № 1» повідомляє про ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, які відбудуться 12 липня 2012 р. о 16:00 годині, за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5 в приміщенні актового залу ПАТ «Завод ЗБК № 1».

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Реєстрація акціонерів відбудеться з 14-30 до 15-45 години в день проведення Загальних зборів в приміщенні актового залу ПАТ «Завод ЗБК №1» за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5.
Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів – довіреність на право представляти інтереси акціонера (акціонерів) на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Завод ЗБК № 1», оформлену згідно з чинним законодавством України, та паспорт.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07.07.2012 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів Товариства.
2. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік .
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт ПАТ "Завод ЗБК №1" Козачук Майя Павлівна.
Довідки за телефоном (044) 545-70-56.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій №1» ( тис. грн.)

Найменування показника період Звітний 2011 р. Попередній 2010 р.
Усього активів 116793,0 104646,0
Основні засоби 52206,0 42717,0
Довгострокові фінансові інвестиції - 1,0
Запаси 13145,0 14979,0
Сумарна дебіторська заборгованість 19989,0 33948,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 12,0 23,0
Нерозподілений прибуток 398,0 527,0
Власний капітал 24917,0 25047,0
Статутний капітал 14775,5 14745,5
Поточні зобов`язання 61876,0 49599,0
Чистий прибуток ( збиток) 398,0 527,0
Середньорічна кількість акцій ( шт.) 58982 58982
Чисельність працівників на кінець періоду 336 369
Довгострокові зобов`язання 30 000 30 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду ( шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -


7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано 05.06.2012 № 104 (1357) газета «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Правління Алексеєв Сергій Олександрович
06.06.2012 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Алексеєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.06.2012
(дата)